Vedtægter - DORS

Gå til indhold

Vedtægter


VEDTÆGTER FOR DANSK ORTODONTISK SELSKAB


§  1. Stk. 1: Foreningens navn er ”Dansk Ortodontisk Selskab”, i forkortet form ”DORS”.

Stk. 2: Selskabets formål er at fremme den faglige udvikling af ortodontien ved at udbrede kendskabet ortodontisk forskning og praksis, samt at repræsentere dansk ortodonti udadtil.

§  2. Stk. 1: Ordinære medlemmer: Som ordinære medlemmer kan optages tandlæger med interesse for ortodonti. Kun ordinære medlemmer har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen.

Stk. 2: Ekstraordinære medlemmer: Som ekstraordinære medlemmer kan optages ikke-tandlæger efter bestyrelsens godkendelse.

Stk. 3: Æresmedlemmer: Efter forslag af bestyrelsen kan generalforsamlingen som æresmedlemmer udnævne personer, som i særlig grad har haft betydning for ortodontien i Danmark.
Æresmedlemmer er kontingentfri. Udnævnes et ordinært medlem til æresmedlem, medfører dette ikke begrænsning af medlemmets rettigheder

Stk. 4: Optagelse: Anmodning om optagelse i selskabet indgives til selskabets kasserer. Ved optagelse betales foruden årskontingent et af generalforsamlingen fastsat indmeldelsesgebyr.

Stk. 5: Udmeldelse: kan kun ske skriftligt.

Stk. 6: Sletning: Bestyrelsen kan uden forudgående varsel slette et medlem på grund af kontingentrestance ud over 6 måneder.

§  3. Stk. 1: Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og opkræves pr. 1. januar med 14 dages betalingsfrist.

Stk. 2: Medlemmer, der på grund af alder eller af helbredsgrunde er udtrådt af aktivt erhverv, kan efter ansøgning bevilges kontingentfritagelse.

Stk. 3: Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 4: Regnskabet revideres og underskrives af to revisorer.

§  4. Stk. 1: Selskabet afholder så vidt muligt fire møder om året.

Stk. 2: Det påhviler bestyrelsen at føre mødeprotokol med referat.

§  5. Stk. 1: Selskabet ledes af en af den ordinære generalforsamling valgt bestyrelse på fem medlemmer: formand, næstformand, 1. sekretær, 2. sekretær og kasserer.

Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 3: Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år ad gangen. Efter samlet nyvalg afgår efter lodtrækning ét medlem efter ét år og to medlemmer efter to år. Genvalg kan finde sted.

§  6. Stk. 1: Ordinær generalforsamling afholdes årligt i tilslutning til et fagligt mødei perioden 1. september til 30. november.

Stk. 2: Indvarsling og dagsorden til generalforsamlingen udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3: Forslag til ændring af dagsordenen indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4: På generalforsamlingen aflægger formanden beretning og kassereren regnskab.

Stk. 5: Generalforsamlingen vælger blandt de ordinære medlemmer to revisorer og én revisorsuppleant.  

Stk. 6: Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Afgives lige mange stemmer for og imod et forslag, er formandens stemme afgørende.

Stk. 7: Det er tilladt at stemme med fuldmagt; hvert tilstedeværende medlem kan herved repræsentere yderligere 1 medlem.

§  7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller hvis mindst 1/5 af de ordinære medlemmer anmoder skriftligt derom.

§  8. Forslag til vedtægtsændringer skal bekendtgøres for medlemmerne senest én måned forud for generalforsamlingen for at kunne vedtages på denne.

§  9. Stk. 1: Medlemskab af ”Dansk Ortodontisk Selskab” medfører medlemskab af ”Nordisk Ortodontisk Selskab”, N.O.S.

Stk. 2: Ændringer af vedtægter for N.O.S. skal behandles som vedtægtsændringer for Dansk Ortodontisk Selskab.

§ 10. Stk. 1: Selskabets opløsning kan kun ske ved urafstemning.

Stk. 2: I tilfælde af selskabets opløsning afgør de ordinære medlemmer, hvorledes selskabets midler skal anvendes.

Vedtaget på DORS´s generalforsamling den 12. marts 1994
med ændring 28. februar 2005 og 22. marts 2022.


Tilbage til indhold