Vedtægter - DORS

Gå til indhold

Vedtægter

Vedtægter for Dansk Ortodontisk selskab
§ 1 – Navn og hjemsted
1.1.  Foreningen blev stiftet i april 1950 under navnet ”Dansk Selskab til Studiet af Ortodonti”, D.S.O. Frem til 1974 blev foreningen omtalt som ”Dansk Ortodontisk Forening”. Derefter og for nuværende er navnet ”Dansk Ortodontisk Selskab”, ”Danish Orthodontic Society”, forkortet D.O.R.S.
1.2.  Selskabets hjemsted er kassererens adresse.

§ 2 – Formål og medlemskab
2.1.  Selskabet er et fagligt selskab, som ikke beskæftiger sig med fagpolitik og kommercielle forhold. Formålet er at fremme den faglige udvikling af ortodontien ved at udbrede kendskabet til ortodontisk forskning og praksis. Selskabet afholder årligt 4-5 møder, sædvanligvis som aftenmøder af 1-1½ times varighed. De enkelte møder holdes både i København og i Aarhus, eller som webinarer.
2.2.  Ordinære medlemmer: Som ordinære medlemmer kan optages tandlæger med interesse for ortodonti. Kun ordinære medlemmer har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen.
2.3.  Ekstraordinære medlemmer: Som ekstraordinære medlemmer kan optages ikke-tandlæger efter bestyrelsens godkendelse.
2.4.  Æresmedlemmer: Efter forslag fra bestyrelsen kan generalforsamlingen som æresmedlemmer udnævne personer, som i særlig grad har haft betydning for ortodontien i Danmark. Æresmedlemmer er kontingentfri. Udnævnes et ordinært medlem til æresmedlem, medfører dette ikke begrænsning af medlemmets rettigheder.
2.5.  Optagelse: Anmodning om optagelse i selskabet indgives til selskabets kasserer. Ved optagelse betales det af generalforsamlingen fastsatte årskontingent. Medlemskab er først gyldigt når kontingentet er betalt.
2.6.  Kontingentfritagelse: Medlemmer, der på grund af alder eller af helbredsgrunde er udtrådt af aktivt erhverv, kan efter ansøgning bevilges kontingentfritagelse.
2.7.  Udmeldelse af foreningen skal være skriftlig, gerne pr. e-mail til kassereren, ved udgang af det kalenderår, hvor der er betalt kontingent.
2.8.  Sletning: Bestyrelsen kan uden forudgående varsel slette et medlem på grund af kontingentrestance ud over 6 måneder.

§ 3 – Generalforsamlinger
3.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
3.2.  Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i tilslutning til et fagligt møde i tiden mellem 1. september og 30. november. Indkaldelse og dagsorden udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkaldelse kan ske elektronisk.
3.3.  Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/5 af de ordinære medlemmer ønsker det. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal være med 14 dages varsel.
3.4.  Både ordinær og ekstraordinær generalforsamling kan afholdes ved fremmøde, elektronisk eller ved kombineret fremmøde og elektronisk.
3.4.  Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle ordinære medlemmer, der har betalt kontingent.
Det er tilladt at stemme med fuldmagt. Hvert tilstedeværende medlem kan herved repræsentere yderligere 1 medlem.
3.5.  Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog undtaget vedtægtsændringer og beslutninger om foreningens opløsning jf. § 7 og § 8. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre et medlem begærer skriftlig afstemning. Afgives lige mange stemmer for og imod et forslag, er formandens stemme afgørende.
3.6.  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest ti dage før generalforsamlingen. Sådanne forslag udsendes inden generalforsamlingen som supplement til den udsendte dagsorden. Dog skal forslag om vedtægtsændringer være bestyrelsen i hænde senest to måneder før den ordinære generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer skal bekendtgøres for medlemmerne senest én måned før generalforsamlingen for at kunne vedtages på denne.
3.7.  Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
3.8. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:
1.  Valg af dirigent
2.  Valg af referent
3.  Formandens årsberetning og godkendelse heraf
4.  Regnskabsaflæggelse og godkendelse heraf
5.  Fastsættelse af kontingent
6.  Behandling af indkomne forslag
7. Valg til bestyrelse og valg af en suppleant
8.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
9.  Eventuelt

§ 4 – Foreningens daglige ledelse
4.1.  Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og beslutninger truffet af generalforsamlingen.
4.2.  Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf mindst 3, samt suppleanten, skal være specialtandlæger i ortodonti. Bestyrelsen skal så vidt muligt omfatte et bestyrelsesmedlem med tilknytning til Odontologisk Institut i København og et bestyrelsesmedlem med tilknytning til Odontologisk Institut i Aarhus.
4.3.  Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år ad gangen. Efter samlet nyvalg afgår efter lodtrækning ét medlem efter ét år og to medlemmer efter to år. Genvalg kan finde sted.
4.4.  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand med hver sin sekretær i henholdsvis København og Aarhus, samt en kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
4.5.  Bestyrelsesformanden leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt – og kan ske elektronisk - med angivelse af dagsorden. Bestyrelsesmøderne kan afholdes elektronisk. Der tages beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne.
4.6.  Bestyrelsens suppleant kan deltage i bestyrelsesmøderne med taleret men uden stemmeret.
4.7.  De uddannelsessøgende tandlæger i København og Aarhus kan vælge hver en repræsentant, der kan deltage som observatører i bestyrelsesmøderne, og som kan assistere ved medlemsmøderne. Observatørerne kan deltage i bestyrelsesmøderne med taleret men uden stemmeret. De vælges forskudt blandt de 2. årsstuderende for en to årsperiode.

§ 5 – Økonomi og regnskab
5.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
5.2.  Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab. Regnskabet føres af kassereren og underskrives af 2 kritiske revisorer valgt blandt foreningens medlemmer. Revisorer og revisorsuppleant må ikke være medlem af bestyrelsen.
5.3.  Foreningens kasserer fører foreningens medlemsregister og sørger for at udsende meddelelser til medlemmerne. Kassereren forestår opkrævning af det på den ordinære generalforsamling årligt godkendte medlemskontingent for det følgende regnskabsår. Kontingentet opkræves pr. 1. januar med 30 dages betalingsfrist. De kontingentfrie medlemmer skal bekræfte, om de fortsat ønsker medlemskab.

§ 6 – Tegningsret og hæftelse
6.1. Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og kassereren i forening jf. dog punkt 6.2.
6.2.  Kassereren står for den daglige varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingenter samt betaling af regninger m.v. Til brug for kassererens varetagelse af foreningens formue kan den samlede bestyrelse meddele kassereren skriftlig fuldmagt til at disponere over foreningens konti, herunder via Netbank og/eller Mobil Bank. Fuldmagt skal oprettes på pengeinstituttets fuldmagtsformularer.
I stedet for NemID Erhverv registrerer foreningen kassereren, som med sit eget NemID/Mit ID kan se foreningens digitale postkasse og bruge diverse digitale selvbetjeninger på foreningens vegne.
6.3.  Optagelse af lån eller kredit samt køb/salg af værdipapirer i pengeinstitutter kræver dog samtykke og underskrift af den samlede bestyrelse.
6.4.  Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 7 – Vedtægtsændringer
7.1.    Forslag til vedtægtsændringer skal bekendtgøres for medlemmerne senest 30 dage før generalforsamlingen for at kunne vedtages på denne. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. Ændring af vedtægterne kræver at 2/3 af foreningens fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.
7.2.  Nordisk Ortodontisk Selskab: Medlemskab af ”Dansk Ortodontisk Selskab” medfører medlemskab af ”Nordisk Ortodontisk Selskab”.

§ 8 - Opløsning
8.1.  Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal derefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
8.2.  I tilfælde af opløsning skal foreningens midler anvendes i overensstemmelse med det i § 2 fastsatte formål eller overdrages til anvendelse til almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse eller overdragelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 9 - Vedtagelse
9.1. Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 27. november 2023.
Sanja Sabljic, dirigent                                               Liselotte Sonnesen, formandTilbage til indhold